• Úvodní stránka
 • Mapa stránek
 • Reference
 • Kariéra
 • Kontakt
 • Zateplování fasád

  8. Tepelná akumulace zatepleného zdiva – kratší topná sezóna

  Platná stavební tepelná norma ČSN 73 0540-2 neuvádí konkrétní požadavek na velikost tepelné akumulace obvodových stěn. Ovšem pro stavby s lehkými obvodovými stěnami požaduje nižší součinitel prostupu tepla, než který je požadován pro těžké zdi.

  Důvodem je malá schopnost lehkých stěn akumulovat teplo, což plyne z jejich malé tepelné kapacity. Při přerušení dodávky tepla nebo při prudkém poklesu venkovní teploty hrozí u staveb z lehkých stěn riziko poklesu vnitřní povrchové teploty pod požadovanou hodnotu, tedy riziko kondenzace. Vyšší tepelný odpor lehké stěny má zajistit, aby teplo, které je obsaženo v ohřátých místech obvodové stěny (a také ve vnitřním vzduchu) jen v malém množství, bylo co nejdéle uchováno uvnitř stavby a vnitřní stěny aby chladly pomaleji.

   

  Veličina, která může být mírou tepelně akumulační schopnosti jednovrstvého zdiva, je uvedena v [3] a s odkazem na [3] je zmíněna ve [4]. Je zde analyticky počítán časový průběh chladnoucího teplotního pole v konstrukci, které je popsáno superpozicí nekonečné řady tlumených harmonických prostorových teplotních vln, z nichž každá je parciálním řešením rovnice vedení tepla aplikované pro tento případ3. Konstanta v součinitelích útlumu těchto vln je v reciprokém vztahu k hledané veličině, která je ve [4] pojmenována jako ukazatel tepelné akumulace (UTA) a má rozměr času. Platí:

   

  8-vzorecek1

  kde, l (W•K-1•m-1) je součinitel tepelné vodivosti, d (m) je tloušťka vrstvy, r (kg•m-3) je objemová hmotnost, c (J•kg-1•K-1) je specifické tepelná kapacita zdiva a a = r•c (m2•s-1) je teplotní vodivost.

   

  Jednoduchou úvahou byla ve [5] definována relaxační doba t0, která je pro jednovrstvé zdivo polovinou UTA. V této úvaze byl spočítán pokles vnitřní povrchové teploty ze snížení obsahu tepla v konstrukci za krátkou dobu po přerušení toku tepla na vnitřním povrchu. Během této doby byl předpokládán nezměněný tok tepla na venkovním povrchu zdi a takové rozdělení teplot v konstrukci, které odpovídá ustáleným podmínkám. Počáteční rychlost chladnutí vnitřního povrchu je pak nepřímo úměrná relaxační době t0 , pro kterou platí:

   

  8-vzorecek2

  Název „relaxační doba" vznikl proto, že tato veličina má fyzikální rozměr času a také proto, že určuje dobu, po kterou stěna přechází do nových ustálených podmínek, tedy „relaxuje". Navíc i bez komplikovaného fourierovského rozkladu teplotního pole na monochromatické tlumené teplotní vlny v nehomogenním vrstevnatém prostředí lze snadno spočítat relaxační dobu i pro vícevrstvé sestavy. Pro dvouvrstvou stěnu platí:

  8-vzorecek3

  Z vysoké schopnosti obvodové stěny akumulovat teplo, tedy z její dobré teplotní setrvačnosti, plyne zkrácení topné sezony a tedy i reálná úspora provozních nákladů za teplo. Jak je uvedeno např. v [2], u domu s vysokou tepelnou akumulací klesne za 12 hodin při nočním poklesu teplot na 7 °C vnitřní teplota z 21 °C na pouhých 20,4 °C. Takový dům překlene i několikadenní noční poklesy teplot nebo ranní mrazíky bez toho, aby se musel spouštět otopný systém. Vysoká tepelná akumulace umožňuje snížit topnou sezonu na 154 dny oproti 182 a více dnům topné sezony pro lehké neakumulující stavby (podle měření experimentálních domů v německém Darmstadtu, viz tab. v [2]).

   

   

  Literatura a zdroje:

  [1] Svoboda, Zbyněk: Tepelně technické posouzení – vybrané skladby zděných konstrukcí, posouzení z hlediska požadavků ČSN 730540-2, zpracováno IV/2006 pro objednatele Rigips, s.r.o.

  [2] Dudák, Marek: KMB SENDWIX - kouzlo tepelné akumulace, Stavebnictví a interiér č. 4/2006, str. 18.

  [3] Řehánek, J.: Tepelná akumulace budov, ČKAIT, Praha 2002.

  [4] Kučera, P.: Tepelný odpor a tepelná jímavost cihelného zdiva, příspěvek ve sborníku z celostátní odborné konference Zděné objekty v Hradci Králové, 23. - 24. května 2006, str. 21, vydal René Růžička - Stavokonzult, 2006.

  [5] Hejhálek, J.: Setrvačnost vnitřní povrchové teploty obvodových konstrukcí, Stavebnictví a interiér 2/2001, str. 56.

  [6] Hejhálek, J.: NEOPOR. Nová generace tepelné izolace, , Stavebnictví a interiér 9/2005, str. 42.

  [7] Šafránek, J.: Izolační praxe 6 - Snižování energetické náročnosti staveb, vydalo Sdružení EPS

  [8] www.stavebnictvi3000.cz

  Rychlý kontakt

  Iva Pokorná
  Vídeňská 264/120b
  619 00  Brno
  Mob.: +420 777 620 077
  info@lpstaving.cz

  další kontakty

  Nová zelená úsporám 2014

  Zpracujeme Vám kompletní žádost o dotaci včetně projektové dokumentace a energetického posudku.

  Více o programu

  Novinky

  Podnikatelský park v Kuřimi

  V Kuřimi byla v květnu 2017 zahájena výstavba podnikatelského parku SmartZone, který nabídne přibližně 10 000 m2 pronajímatelných ploch. Naše firma LP staving zde provádí technický dozor investora.  

  Detail zprávy

  LP staving na portálu Bydlení iDNES.cz

  Rodinný dům, na jehož rekonstrukci jsme se v roce 2016 podíleli, se právě objevil na portálu Bydlení iDNES.cz. V článku pojednávajícím o zdařilé rekonstrukci historického domu ze 30. let, který najdete na ulici Berkova v klidné části města Brna, jsme zmíněni jako hlavní dodavatel stavby.

  Detail zprávy

  Archiv zpráv